Regulamin

Informacje ogólne

 1. § 1 Dokument ten, zwany Regulaminem, określa ogólne warunki korzystania z szerokiej oferty Internetowego Laboratorium Fotografii Cyfrowej Cyberlab.pl s.c. pod adresem http://www.cyberlab.pl, zwanego dalej Serwisem. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej Serwisu i będą obowiązywały od daty ich opublikowania.
 2. § 2 Właścicielem Internetowego Laboratorium Fotografii Cyfrowej Cyberlab.pl jest firma CYBERLAB.PL s.c. z siedzibą w Będzinie przy al. Kołłątaja 18 NIP: 6252408005
 3. § 3 Laboratorium Cyberlab.pl odpowiedzialne jest za wykonywanie odbitek fotograficznych z oryginałów cyfrowych przesyłanych za pośrednictwem bezpłatnego programu zamieszczonego na stronie www.cyberlab.pl .
 4. § 4 Serwis dostępny jest publicznie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, zarówno dla użytkowników prywatnych jak i firm zwanych dalej ogólnie Użytkownikami.
 5. § 5 Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w Regulaminie.

Warunki korzystania z Serwisu

 1. § 6 Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu Cyberlab.pl jest dokonanie rejestracji w systemie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się w programie do przesyłania zdjęć. Podane w formularzu dane muszą być prawdziwe.
 2. § 7 Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie aktualizować zarejestrowane w Serwisie dane w przypadku każdej ich zmiany.
 3. § 8 Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Cyberlab.pl oraz jej partnerów handlowych na warunkach regulowanych Ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. § 9 W wyniku rejestracji w systemie Użytkownik otrzymuje osobiste konto identyfikowane przez unikalną nazwę (login użytkownika) i zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem za pomocą hasła wybranego przez Użytkownika w czasie rejestracji konta w programie. Konto daje Użytkownikowi możliwość korzystania z oferty serwisu Cyberlab.pl. Konto to uprawnia Użytkownika także do udziału w promocjach organizowanych przez Cyberlab.pl.
 5. § 10 Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego konta innym osobom. Niedopuszczalne są wszelkie próby ingerencji w konta innych Użytkowników.

Realizacja zamówień

 1. § 11 Zrealizowane zamówienia mogą zostać odebrane osobiście w laboratorium lub dostarczone przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany w rejestracji lub zakładce "uwagi" przez Użytkownika. Koszty przesyłki pobierane są zgodnie z cennikiem i pokrywa je zamawiający.
 2. § 12 W przypadku odbioru osobistego w laboratorium, zamówienia złożone do godziny 14:00 zostaną zrealizowane najpóźniej do godziny 16:00 następnego dnia roboczego (nie dotyczy albumów książkowych). W razie gdy zamówienie będzie realizowane wysyłkowo, należy do tego czasu doliczyć czas trwania przesyłki (dla przesyłek pocztowych od 3 do 5 dni, nie licząc dni wolnych od pracy).
 3. § 13 Za realizację usług dostępnych w Serwisie pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem dostępnym na stronach Cyberlab.pl. Podane ceny są cenami brutto (z wliczonym podatkiem VAT 22%). Uzytkownik informowany jest na bieżąco o cenie usługi za pośrednictwem programu do przesyłania zdjęć.
 4. § 14 Rozliczenie transakcji może się odbyć w następujących trybach: płatność przelewem bankowym na konto Właściciela Serwisu, płatność gotówką przy osobistym odbiorze odbitek płatność przy odbiorze przesyłki pocztowej (wysyłka za zaliczeniem pocztowym) oraz płatność przelewem on-line lub kartą za pośrednictwem serwisu DOTPAY poprzez moduł umieszczony w programie FOTOSENDER.
 5. § 15 W przypadku płatności przelewem zamówienie zostanie przekazane do realizacji po wpłynięciu należności na konto właściciela serwisu. Jeżeli pieniądze nie wpłyną w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zostanie ono automatycznie anulowane.
 6. § 16 Numer aktualnego rachunku bankowego właściciela serwisu: 97 1020 2498 0000 8902 0417 0304 (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.)
 7. § 17 Faktura VAT lub paragon są wystawiane i dołączane do każdego zamówienia.
 8. § 18 Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizację zamówienia, a także w razie wystąpienia wątpliwości związanych z treścią zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Cyberlab.pl zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika.
 9. § 19 Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu traktowane jest jako podstawa do odrzucenia zamówień Użytkownika.

Reklamacje

 1. § 20 Reklamacje można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania zamówionych produktów i usług.
 2. § 21 Procedura reklamacyjna wszczynana jest po dostarczeniu produktu, którego reklamacja dotyczy, wraz ze szczegółowym opisem zastrzeżeń. Reklamacje bez podania uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 3. § 22 Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady lub niezgodności ze złożonym zamówieniem powstałe w procesie realizacji zamówienia. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu lub z winy Użytkownika.
 4. § 23 Jakość zdjęć jest ściśle związana z parametrami przesłanych plików graficznych. Serwis Cyberlab.pl nie odpowiada za niezadowalającą jakość odbitek jeśli wynika ona z niskiej jakości dostarczonych oryginałów cyfrowych. Informacje o jakości nadsyłanych plików Użytkownik otrzymuje w momencie wyboru plików za pomocą programu (czyt. FAQ).
 5. § 24 Reklamacje dotyczące albumów książkowych, a wynikające z ich niewłaściwego użytkowania nie będą rozpatrywane.
 6. § 25 Kosztami powstałymi w wyniku nieuzasadnionych reklamacji obciążony zostanie Użytkownik.
 7. § 26 Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.
 8. § 27 Użytkownik ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych osobowych zarejestrowanych w Serwisie.
 9. § 28 Cyberlab.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia skutecznej ochrony prywatności Użytkowników Serwisu.
 10. § 29 Informacje przekazane przez Użytkownika podczas rejestracji oraz późniejszego korzystania z Serwisu wykorzystywane są w celach związanych z należytą realizacją zamówień składanych przez Użytkownika.
 11. § 30 Do zgromadzonych w systemie danych jak też przekazanych w trakcie korzystania z Serwisu materiałów dostęp ma wyłącznie wąskie grono personelu odpowiedzialnego za funkcjonowanie Serwisu oraz wykonanie zleceń w laboratorium, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień.
 12. § 31 Dane osobowe, a w szczególności adres email może zostać wykorzystany do przesyłania informacji na temat funkcjonowania Serwisu, a także ofert i informacji handlowych związanych z ofertą serwisu Cyberlab.pl do zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.
 13. § 32 Użytkownik ma prawo zadeklarować, że nie życzy sobie otrzymywać informacji promocyjnych. Wymaga to formy pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 14. § 33 Materiały przekazane do realizacji zlecenia usuwane są z serwera po upływie 15 dni od daty przesłania ich na serwer laboratorium.

Odpowiedzialność

 1. § 34 Złożenie przez Użytkownika zamówienia w Systemie należy rozumieć jako zawarcie jednorazowej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem Cyberlab.pl na wykonanie usługi określonej w zamówieniu.
 2. § 35 Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usług lub niemożność ich wykonania wynikające z działania czynników niezależnych od Właściciela Serwisu, w tym w szczególności, lecz nie ograniczając do: strajków, awarii sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci publicznych, opóźnień powstałych w trakcie transportu, katastrof naturalnych i innych zdarzeń losowych. W przypadku zaistnienia opisanych powyżej okoliczności Cyberlab.pl zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie poinformować Użytkownika o zaistniałym zdarzeniu i jego przyczynach oraz o terminie realizacji zlecenia.
 3. § 36 Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść zleceń. Cyberlab.pl zastrzega sobie równocześnie możliwość odrzucenia zlecenia, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że narusza ono prawa autorskie i im pokrewne, zawiera treści obelżywe, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste osób trzecich. Decyzja Cyberlab.pl w tej mierze jest ostateczna i nie podlega dyskusji.

Promocje

 1. § 37 Ofert promocyjnych w serwisie Cyberlab.pl nie można łączyć. Oznacza to, że Użytkownik może skorzystać z każdej obowiązującej w danym momencie promocji z osobna. Nie może jednak żądać, by w ramach jednego zamówienia uwzględniono równocześnie rabaty bądź innego rodzaju bonusy wynikające z kilku promocji.

Postanowienia ogólne

 1. § 38 W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.